Learn to Pronounce International Names

Common Chinese Names with Pronunciation

First Names
Name Pronunciation
Boxiong Bo shong
Hanyuan Han you-en
Huiting Huyting
Jiahui Jar huy
Jiaxuan Jar show-en
Jieru Jay roo
Jingrui Jing ruy
Jinyu Jinee-oo
Kaide Kai der
Kexin Ker sheen
Liuqing Lewwching
Minhao Min how
Nuowen Nwowen
Qihang Chee hang
Siyi Szzyee
Tingwei Ting wei
Xiaofei Shaw fay
Xinrong Sheen rong
Ye Ee-er
Yitou Yee tow
Yicheng Yee cheng
Yijun Yee jee-n
Yuelin iy-yehlin
Zeying Zeryeen
Last Names
Name Pronunciation
Cai Ts-ai, not kai
Chen Churn
Cong Ts-ong
Ge Ger, not gee
Guo Guo
He Her, not he
Huang Who-ah-ng or Hu-ung
Jiang Ji-ang
Li Lee
Lin Lin
Liu L-yoor Leo
Lu Loo
Qin Ch-in
Sun S-wen
Wu Woo
Wang W-ah-ng or Wong
Xie Shie
Xu She, with rounding
Xing Sh-een
Yan Ian
Yang Y-ah-ng or Yong
Zhao Dr-aoor Jaw
Zhang Dr-angor Jung
Zheng Dr-engor Jeng
Zhou Dr-oeor Joe
Zhu Drew or Jew